Phật tại tâm - Tu tâm tại gia

Phật tại tâm – Tu tâm tại gia

Người tu hành nên cẩn thận lời nói nơi chỗ đông người và canh giữ tâm khi ngồi một mình. Lúc giữa đại chúng đừng nên nói nhiều....