CÔNG ĐOẠN GIA CÔNG 1 ĐƠN HÀNG

(Chú ý: Decal NINEWall là decal cắt, không phải decal in)